Kalender
Maand: Jaar:

mei 2018
01-05-2018
Schoef Maor An
Inloopochtend
Seniorenmiddag
02-05-2018
Diaconie
Kerkrentmeesters
03-05-2018
Repair Café
04-05-2018
Breicafé
Dodenherdenking
07-05-2018
Cantorij
Raad van Kerken
08-05-2018
Inloopochtend
09-05-2018
Ouderlingen
14-05-2018
Cantorij
15-05-2018
Inloopochtend
16-05-2018
Moderamen
Passage
17-05-2018
Repair Café
18-05-2018
Breicafé
22-05-2018
Inloopochtend
23-05-2018
Kerkenraad
24-05-2018
I&O: Vroom en Fruitig
25-05-2018
Breicafé
26-05-2018
Concert Caramba
Jeugdsoos
27-05-2018
Afsluiting huiscatechese
29-05-2018
Inloopochtend
26 mei 2018
Concert Caramba
Dit is in de Remigiuskerk,

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-201819-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen
 Werkwoord

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst

01-12-2018

02-12-2018


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap