kerkdiensten

Wees welkom

Zondags, bij het naar binnen gaan van de kerk via de toren, wordt u begroet door een ouderling, vaak in gezelschap van de dominee. U loopt daarna door naar de kerkzaal en wordt verwelkomd met de klanken van het orgel. De organist is al aan het spelen, zo een moment van bezinning en voorbereiding creërend, voorafgaand aan de kerkdienst. Voor de tafel van het liturgisch centrum staan 2 boeketten, na afloop van de dienst worden deze met een kaart, als groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit wordt gedaan door kerkgangers die zich hiervoor aanmelden aan het begin van de dienst. Over de tafel zelf ligt een antependium in de kleur, passend bij de periode van het kerkelijk jaar: wit, paars, rood of groen. Wit is de feestkleur en wordt gebruikt tijdens de Kerst en Pasen en de weken erna.

 

De weken voorafgaand aan deze feesten: de adventsweken en de veertigdagentijd zijn perioden van inkeer en vasten en de kleur in de kerk is dan paars. De kleur van Pinksteren is rood en duidt op de vurigheid van de Geest. Van Pinksteren tot de Advent is de kleur van het antependium groen, dit als teken van hoop op de nieuwe schepping. Op 2 schermen zijn de liturgie en de liederen die gezongen worden te zien. Daarnaast liggen onder de toren liedboeken om het meezingen te vergemakkelijken.

 

Om 10 uur komen de kerkenraadsleden en de predikant binnen. De ouderling van dienst geeft de predikant een hand als zichtbaar teken dat de kerkenraad (mede)verantwoordelijk is voor de eredienst. Het is een teken van vertrouwen van de kerkenraad ten opzichte van de voorganger en de bevestiging dat deze het woord van God mag bedienen. Hierna verwelkomt een lid van de kerkenraad de gemeenteleden. Na het doen van de mededelingen worden de tafelkaarsen aangestoken aan het vuur van de Paaskaars, teken van de Opstanding en het Leven. Zo worden wij er elke zondag aan herinnerd dat we dit mogen gedenken en vieren.

 

De dienst gaat verder met het intochtslied en daarna klinken bemoediging en drempelgebed: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer…’ Vaak klinkt een smeekgebed, Het Kyrie Eleison (Heer ontferm U, een roep om hulp voor de nood in de wereld) en wordt er een loflied gezongen. Herhaaldelijk klinkt in de kerkdienst de oproep: laten wij bidden. Het is een wezenlijk onderdeel van de dienst; het gebed is bij uitstek een manier om de nood dichtbij en ver weg en onze eigen rol daarin bij God te benoemen, onze zorgen te delen en om dank te zeggen.

Bijbellezing wordt vaak door een lector/lectrice gedaan. Dit is een vaste groep gemeenteleden die die volgens rooster aan een dienst meewerken. Daarnaast worden hiervoor in speciale diensten ook wel kinderen of jongeren gevraagd. Voor de Bijbellezing worden verschillende vertalingen gebruikt, al naar gelang wens en inzicht van de voorganger. In de overdenking die volgt zal de voorganger de gelezen teksten uitleggen, verbinden met de actualiteit, misschien iets van zichzelf er inleggen, te troosten of te bemoedigen. Naast het zingen en bidden is er de inzameling van de gaven tijdens 2 collectes. Wij staan iets af van ons bezit om ons geloof concreet te maken.

 

Het slotlied wordt staande gezongen en vervolgens klinken de woorden van de zegen. Zo worden wij op weg gestuurd, met de belofte dat wij zullen groeien en bloeien in zijn licht. Wij worden gezegend om voor anderen tot zegen te zijn.

Bij de uitgang van de kerkzaal staat de predikant om ieder die dat wil, te groeten. Ook is er een uitgangscollecte. De doelen van de collectes staan vermeld bij de kerkdienstinformatie op deze website en in de Klokgeluiden.

Wilt u graag een dienst bijwonen maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen met Harry Vos: 0314-722131

kinderkerk

 

Een aantal zondagen per maand is er kinderkerk voor de kinderen van 4-12 jaar.

De kinderen gaan tijdens de kerkdienst naar een andere ruimte toe (onder de toren, of in de winter naar Kerkstraat 15) om daar een Bijbelverhaal te horen en er iets mee te doen. Dit doen houdt in: een spelletje wat aansluit bij het verhaal, kleien, knutselen, of zelfs samen een taart versieren! Aan het einde van de kerkdienst komen ze weer in de kerk.

 

We hebben een team van vijf vrijwilligers die om de beurt de kinderkerk leiden.

In overleg met dominee Rineke van den Berg worden de data vastgesteld waarop de kinderkerk gegeven wordt. Er is dus geen vaste zondag in de maand. Houd de website in de gaten om de data te zien waarop wel kinderkerk is, of stap in de groepsapp ‘Je hoort erbij’. Dit is een appgroep van ouders die graag op de hoogte willen gehouden worden van de activiteiten die onze gemeente organiseert voor kinderen en jongeren. Als je in deze appgroep zou willen, dan graag een berichtje sturen naar dominee Rineke van den Berg.

 

Het laatste jaar zien we veel positieve reacties van de kinderen omdat de leiding erg inzet op een creatieve verwerking die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

 

Ongeacht of er wel of geen kinderkerk aangeboden wordt, kun je met je kinderen naar de kerkdienst komen. Er is een prachtige speelhoek in de kerk waar kinderen tijdens de kerkdienst mogen spelen (en we vinden het als gemeente niet erg als we dit horen). Bovendien wordt er regelmatig een kindermoment ingelast tijdens de kerkdienst.

Komende diensten

in de remigiuskerk

Volgende dienst

Volgende dienst

10-12-2023
2e Advent. Gezinsdienst
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
17-12-2023
3e Advent
Ds. H. Oostdijk
10:00 uur
Remigiuskerk
24-12-2023
4e Advent
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
24-12-2023
Kerstnacht
Ds. R. van den Berg
22:00 uur
Remigiuskerk
25-12-2023
1e kerstdag
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
31-12-2023
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk

De Bleijke

Er zijn geen diensten bekend

Voorgangers

Zij gaan u voor in de dienst

Ds. Rineke van den Berg
Ds. Rineke van den Berg

Sinds juli 2021 ben ik dominee in de Protestantse Gemeente Hengelo (gld).
Samen met mijn man en drie kinderen woon ik ook in Hengelo, een veelzijdig dorp hebben we ontdekt!

 

Ik ben hiernaartoe gekomen om dorpsdominee te zijn. Dat betekent automatisch dat mijn blik naar buiten is gericht. Samen met andere gemeenteleden zoek ik de verbinding tussen kerk en het dorp. In Hengelo en de buurtschappen eromheen wonen allerlei mensen met verschillende leefstijlen, interesses en levensfases en toch vormen we samen één gemeenschap.

 

Het bijzondere van dominee zijn is dat je zonder voorwaarden van betekenis kunt zijn voor een ander. Een luisterend oor bieden bij verdriet, moeite en pijn, meedenken en samen praten over zingevingsvragen, bijdragen aan een uitvaart, een huwelijksdienst of een doop, meehelpen bij activiteiten voor en door het dorp, een gebed uitspreken of de dankbaarheid benoemen van de goede momenten die het leven geeft.

 

De kerkgemeenschap die huist in de Remigiuskerk wil graag geloof, hoop en liefde naar álle naasten uitdragen en ik wil daar van harte aan bijdragen. . Juist omdat ik geloof in Gods liefde die boven alles uitstijgt, ja ook boven de grenzen die wij als mensen elkaar opleggen. In de Bijbel staat een verhaal over een zoon die zijn vader de rug toekeerde maar na lange tijd weer thuis kwam. De vader onthaalde zijn zoon met open armen zonder voorwaarden vooraf te stellen! Dankbaar voor deze liefde die uit dit verhaal spreekt, probeer ik te leven als mens en als dominee.

 

Wil je graag kennis maken? Een gesprek? Of heb je een vraag?
Neem gerust contact op: