Kerkdiensten

wees welkom

Zondags, bij het naar binnen gaan van de kerk via de toren, wordt u begroet door een ouderling, vaak in gezelschap van de dominee. U loopt daarna door naar de kerkzaal en wordt verwelkomd met de klanken van het orgel. De organist is al aan het spelen, zo een moment van bezinning en voorbereiding creërend, voorafgaand aan de kerkdienst. Voor de tafel van het liturgisch centrum staan 2 boeketten, na afloop van de dienst worden deze met een kaart, als groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit wordt gedaan door kerkgangers die zich hiervoor aanmelden aan het begin van de dienst. Over de tafel zelf ligt een antependium in de kleur, passend bij de periode van het kerkelijk jaar: wit, paars, rood of groen. Wit is de feestkleur en wordt gebruikt tijdens de Kerst en Pasen en de weken erna.

 

De weken voorafgaand aan deze feesten: de adventsweken en de veertigdagentijd zijn perioden van inkeer en vasten en de kleur in de kerk is dan paars. De kleur van Pinksteren is rood en duidt op de vurigheid van de Geest. Van Pinksteren tot de Advent is de kleur van het antependium groen, dit als teken van hoop op de nieuwe schepping. Op 2 schermen zijn de liturgie en de liederen die gezongen worden te zien. Daarnaast liggen onder de toren liedboeken om het meezingen te vergemakkelijken.

Om 10 uur komen de kerkenraadsleden en de predikant binnen. De ouderling van dienst geeft de predikant een hand als zichtbaar teken dat de kerkenraad (mede)verantwoordelijk is voor de eredienst. Het is een teken van vertrouwen van de kerkenraad ten opzichte van de voorganger en de bevestiging dat deze het woord van God mag bedienen. Hierna verwelkomt een lid van de kerkenraad de gemeenteleden. Na het doen van de mededelingen worden de tafelkaarsen aangestoken aan het vuur van de Paaskaars, teken van de Opstanding en het Leven. Zo worden wij er elke zondag aan herinnerd dat we dit mogen gedenken en vieren.

 

De dienst gaat verder met het intochtslied en daarna klinken bemoediging en drempelgebed: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer…’ Vaak klinkt een smeekgebed, Het Kyrie Eleison (Heer ontferm U, een roep om hulp voor de nood in de wereld) en wordt er een loflied gezongen. Herhaaldelijk klinkt in de kerkdienst de oproep: laten wij bidden. Het is een wezenlijk onderdeel van de dienst; het gebed is bij uitstek een manier om de nood dichtbij en ver weg en onze eigen rol daarin bij God te benoemen, onze zorgen te delen en om dank te zeggen.

Bijbellezing wordt vaak door een lector/lectrice gedaan. Dit is een vaste groep gemeenteleden die die volgens rooster aan een dienst meewerken. Daarnaast worden hiervoor in speciale diensten ook wel kinderen of jongeren gevraagd. Voor de Bijbellezing worden verschillende vertalingen gebruikt, al naar gelang wens en inzicht van de voorganger. In de overdenking die volgt zal de voorganger de gelezen teksten uitleggen, verbinden met de actualiteit, misschien iets van zichzelf er inleggen, te troosten of te bemoedigen. Naast het zingen en bidden is er de inzameling van de gaven tijdens 2 collectes. Wij staan iets af van ons bezit om ons geloof concreet te maken.

 

Het slotlied wordt staande gezongen en vervolgens klinken de woorden van de zegen. Zo worden wij op weg gestuurd, met de belofte dat wij zullen groeien en bloeien in zijn licht. Wij worden gezegend om voor anderen tot zegen te zijn.

Bij de uitgang van de kerkzaal staat de predikant om ieder die dat wil, te groeten. Ook is er een uitgangscollecte. De doelen van de collectes staan vermeld bij de kerkdienstinformatie op deze website en in de Klokgeluiden.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om koffie te drinken; tijd voor onderlinge ontmoeting en gesprek!

Voorgangers

Zij gaan u voor in de dienst

Ds. Joop Mol (waarnemend)

Remigiuskerk

Een stukje meewandelen.
Vanaf 1 maart 2020 is de predikantsplaats van de Protestantse Gemeente van Hengelo Gld. vacant. Om enigszins in de zo ontstane leemte te voorzien, ben ik gevraagd om tijdelijk wat waar te nemen. Mijn naam is Joop Mol en ik ben woonachtig in Gaanderen.

 

Drie gemeentes heb ik met vreugde mogen dienen als volledig daaraan verbonden dominee. De eerste was een combinatie in West-Friesland, de tweede in de buurt van Arnhem en de laatste standplaats ligt in het zuidwesten van Salland, nl. Bathmen. Ruim drie jaar geleden volgde de verhuizing naar de Achterhoek. Sinds ik met emeritaat ben, heb ik diverse periodes parttime hulpdiensten verricht in het justitiepastoraat en twee verschillende vacante gemeentes. Zolang als het gewenst is, hoop ik iets bij te kunnen dragen aan met name het bezoekwerk van de nu wat herder-loze gemeente.

 

Omdat ik graag een flink stuk mag wandelen, zie ik de komende tijd als mee oplopen met gemeenteleden die dat nodig hebben en voorlopig mee optrekken met de volop actief blijvende kerkgemeenschap.

 

– Wij zijn dankbaar dat wij u mogen berichten dat voor de periode dat wij vacant zijn, ds. Joop Mol (met emeritaat) uit Gaanderen zich bereid heeft verklaard, om met ingang van 1 maart 2020, ons bij te staan met het verrichten van hulpdiensten voor ongeveer 3 tot 4 dagdelen per week. Op 29 januari jl. heeft ds. Joop Mol zich persoonlijk voorgesteld aan de kerkenraadsleden. Daarna heeft de kerkenraad unaniem besloten gebruik te maken van zijn diensten.

Wilt u contact op nemen met Ds. Joop Mol? Dat kan via onderstaande knoppen:

Ds. Arja Oude Kotte

De Bleijke

Even voorstellen: mijn naam is Arja Oude Kotte-de Boon. Van 2009 tot aan mijn emeritaat in 2014 was ik predikant in Wehl. Sinds 1 september 2015 verleen ik één middag per week in De Bleijke en de Meindershof pastorale bijstand. Daarbij hoort ook het voorgaan in uitvaarten, wanneer de familie dit op prijs stelt.

 

Dit werk is mij niet vreemd, want voordat ik predikant werd werkte ik als geestelijk verzorger in een Verpleeghuis in Dordrecht. In de Bleijke werk ik heel prettig samen met de ouderlingen Ap en Helma Luesink.

 

Regelmatig ga ik voor in diensten in De Bleijke en de Remigiuskerk. Nu ds. Aleida Blanken per 1 maart de gemeente in Hengelo heeft verlaten en ds. Mol in de vacaturetijd in Hengelo ‘bijspringt’  verandert er voor mij niets. Ik  blijf het pastorale werk in De Bleijke en de Meinders- en Jakobshof verrichten.

Wilt u contact op nemen met Ds. Arja Oude-Kotte? Dat kan via onderstaande knop:

Komende diensten

Oktober

04-10-2020

Meditatie

Ds. D. Engelage

Remigiuskerk

10:00 uur

11-10-2020

Meditatie

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

18-10-2020

Meditatie

Ds. D. Engelage

Remigiuskerk

10:00 uur

25-10-2020

Meditatie

Mw. H. Makkinga

Remigiuskerk

10:00 uur

November

01-11-2020

Meditatie

Ds. W. Stam

Remigiuskerk

10:00 uur

08-11-2020

Meditatie

Ds. J. Kool

Remigiuskerk

10:00 uur

15-11-2020

Meditatie

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

22-11-2020

Laatste zondag kerkelijk jaar

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

november/december

29-11-2020

1e Advent

Ds. G. Zemmelink

Remigiuskerk

10:00 uur

06-12-2020

2e Advent

Ds. F. v. Zoelen

Remigiuskerk

10:00 uur

13-12-2020

3e Advent

Ds. D.A Bos

Remigiuskerk

10:00 uur

20-12-2020

4e Advent

Ds. A. Oude Kotte

Remigiuskerk

10:00 uur