Kerkdiensten

wees welkom

Zondags, bij het naar binnen gaan van de kerk via de toren, wordt u begroet door een ouderling, vaak in gezelschap van de dominee. U loopt daarna door naar de kerkzaal en wordt verwelkomd met de klanken van het orgel. De organist is al aan het spelen, zo een moment van bezinning en voorbereiding creërend, voorafgaand aan de kerkdienst. Voor de tafel van het liturgisch centrum staan 2 boeketten, na afloop van de dienst worden deze met een kaart, als groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit wordt gedaan door kerkgangers die zich hiervoor aanmelden aan het begin van de dienst. Over de tafel zelf ligt een antependium in de kleur, passend bij de periode van het kerkelijk jaar: wit, paars, rood of groen. Wit is de feestkleur en wordt gebruikt tijdens de Kerst en Pasen en de weken erna.

 

De weken voorafgaand aan deze feesten: de adventsweken en de veertigdagentijd zijn perioden van inkeer en vasten en de kleur in de kerk is dan paars. De kleur van Pinksteren is rood en duidt op de vurigheid van de Geest. Van Pinksteren tot de Advent is de kleur van het antependium groen, dit als teken van hoop op de nieuwe schepping. Op 2 schermen zijn de liturgie en de liederen die gezongen worden te zien. Daarnaast liggen onder de toren liedboeken om het meezingen te vergemakkelijken.

Om 10 uur komen de kerkenraadsleden en de predikant binnen. De ouderling van dienst geeft de predikant een hand als zichtbaar teken dat de kerkenraad (mede)verantwoordelijk is voor de eredienst. Het is een teken van vertrouwen van de kerkenraad ten opzichte van de voorganger en de bevestiging dat deze het woord van God mag bedienen. Hierna verwelkomt een lid van de kerkenraad de gemeenteleden. Na het doen van de mededelingen worden de tafelkaarsen aangestoken aan het vuur van de Paaskaars, teken van de Opstanding en het Leven. Zo worden wij er elke zondag aan herinnerd dat we dit mogen gedenken en vieren.

 

De dienst gaat verder met het intochtslied en daarna klinken bemoediging en drempelgebed: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer…’ Vaak klinkt een smeekgebed, Het Kyrie Eleison (Heer ontferm U, een roep om hulp voor de nood in de wereld) en wordt er een loflied gezongen. Herhaaldelijk klinkt in de kerkdienst de oproep: laten wij bidden. Het is een wezenlijk onderdeel van de dienst; het gebed is bij uitstek een manier om de nood dichtbij en ver weg en onze eigen rol daarin bij God te benoemen, onze zorgen te delen en om dank te zeggen.

Bijbellezing wordt vaak door een lector/lectrice gedaan. Dit is een vaste groep gemeenteleden die die volgens rooster aan een dienst meewerken. Daarnaast worden hiervoor in speciale diensten ook wel kinderen of jongeren gevraagd. Voor de Bijbellezing worden verschillende vertalingen gebruikt, al naar gelang wens en inzicht van de voorganger. In de overdenking die volgt zal de voorganger de gelezen teksten uitleggen, verbinden met de actualiteit, misschien iets van zichzelf er inleggen, te troosten of te bemoedigen. Naast het zingen en bidden is er de inzameling van de gaven tijdens 2 collectes. Wij staan iets af van ons bezit om ons geloof concreet te maken.

 

Het slotlied wordt staande gezongen en vervolgens klinken de woorden van de zegen. Zo worden wij op weg gestuurd, met de belofte dat wij zullen groeien en bloeien in zijn licht. Wij worden gezegend om voor anderen tot zegen te zijn.

Bij de uitgang van de kerkzaal staat de predikant om ieder die dat wil, te groeten. Ook is er een uitgangscollecte. De doelen van de collectes staan vermeld bij de kerkdienstinformatie op deze website en in de Klokgeluiden.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om koffie te drinken; tijd voor onderlinge ontmoeting en gesprek!

Voorgangers

Zij gaan u voor in de dienst

Ds. Joop Mol (waarnemend)

Remigiuskerk

Een stukje meewandelen.
Vanaf 1 maart 2020 is de predikantsplaats van de Protestantse Gemeente van Hengelo Gld. vacant. Om enigszins in de zo ontstane leemte te voorzien, ben ik gevraagd om tijdelijk wat waar te nemen. Mijn naam is Joop Mol en ik ben woonachtig in Gaanderen.

 

Drie gemeentes heb ik met vreugde mogen dienen als volledig daaraan verbonden dominee. De eerste was een combinatie in West-Friesland, de tweede in de buurt van Arnhem en de laatste standplaats ligt in het zuidwesten van Salland, nl. Bathmen. Ruim drie jaar geleden volgde de verhuizing naar de Achterhoek. Sinds ik met emeritaat ben, heb ik diverse periodes parttime hulpdiensten verricht in het justitiepastoraat en twee verschillende vacante gemeentes. Zolang als het gewenst is, hoop ik iets bij te kunnen dragen aan met name het bezoekwerk van de nu wat herder-loze gemeente.

 

Omdat ik graag een flink stuk mag wandelen, zie ik de komende tijd als mee oplopen met gemeenteleden die dat nodig hebben en voorlopig mee optrekken met de volop actief blijvende kerkgemeenschap.

 

– Wij zijn dankbaar dat wij u mogen berichten dat voor de periode dat wij vacant zijn, ds. Joop Mol (met emeritaat) uit Gaanderen zich bereid heeft verklaard, om met ingang van 1 maart 2020, ons bij te staan met het verrichten van hulpdiensten voor ongeveer 3 tot 4 dagdelen per week. Op 29 januari jl. heeft ds. Joop Mol zich persoonlijk voorgesteld aan de kerkenraadsleden. Daarna heeft de kerkenraad unaniem besloten gebruik te maken van zijn diensten.

Wilt u contact op nemen met Ds. Joop Mol? Dat kan via onderstaande knoppen:

Komende diensten

in de remigiuskerk

Juli/Augustus

18-07-2021

Bevestiging Ds. R. vd Berg

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

25-07-2021

Ds. J. van Beelen

Remigiuskerk

10:00 uur

01-08-2021

Ds. A. Oude Kotte

Remigiuskerk

10:00 uur

08-08-2021

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

Augustus/september

15-08-2021

Ds. R. Blaauw

Remigiuskerk

10:00 uur

22-08-2021

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

29-08-2021

Openluchtdienst

Gastsprekers

Haverkamp

10:00 uur

05-09-2021

Overdrachtsdienst

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

September/oktober

12-09-2021

Mw. H. Luesink

Remigiuskerk

10:00 uur

19-09-2021

Startzondag

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

26-09-2021

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

03-10-2021

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

Goede Herder Kapel

23-05-2021

Pinksteren

mw. G. Zemmelink

Goede Herder Kapel

10:15 uur

20-06-2021

paster M. Tankink

Goede Herder Kapel

10:15 uur

25-07-2021

Ds. J. Mol

Goede Herder Kapel

10:15 uur

29-08-2021

Pastor M. Tankink

Goede Herder Kapel

10:15 uur