Kerkdiensten

wees welkom

Zondags, bij het naar binnen gaan van de kerk via de toren, wordt u begroet door een ouderling, vaak in gezelschap van de dominee. U loopt daarna door naar de kerkzaal en wordt verwelkomd met de klanken van het orgel. De organist is al aan het spelen, zo een moment van bezinning en voorbereiding creërend, voorafgaand aan de kerkdienst. Voor de tafel van het liturgisch centrum staan 2 boeketten, na afloop van de dienst worden deze met een kaart, als groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit wordt gedaan door kerkgangers die zich hiervoor aanmelden aan het begin van de dienst. Over de tafel zelf ligt een antependium in de kleur, passend bij de periode van het kerkelijk jaar: wit, paars, rood of groen. Wit is de feestkleur en wordt gebruikt tijdens de Kerst en Pasen en de weken erna.

 

De weken voorafgaand aan deze feesten: de adventsweken en de veertigdagentijd zijn perioden van inkeer en vasten en de kleur in de kerk is dan paars. De kleur van Pinksteren is rood en duidt op de vurigheid van de Geest. Van Pinksteren tot de Advent is de kleur van het antependium groen, dit als teken van hoop op de nieuwe schepping. Op 2 schermen zijn de liturgie en de liederen die gezongen worden te zien. Daarnaast liggen onder de toren liedboeken om het meezingen te vergemakkelijken.

Om 10 uur komen de kerkenraadsleden en de predikant binnen. De ouderling van dienst geeft de predikant een hand als zichtbaar teken dat de kerkenraad (mede)verantwoordelijk is voor de eredienst. Het is een teken van vertrouwen van de kerkenraad ten opzichte van de voorganger en de bevestiging dat deze het woord van God mag bedienen. Hierna verwelkomt een lid van de kerkenraad de gemeenteleden. Na het doen van de mededelingen worden de tafelkaarsen aangestoken aan het vuur van de Paaskaars, teken van de Opstanding en het Leven. Zo worden wij er elke zondag aan herinnerd dat we dit mogen gedenken en vieren.

 

De dienst gaat verder met het intochtslied en daarna klinken bemoediging en drempelgebed: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer…’ Vaak klinkt een smeekgebed, Het Kyrie Eleison (Heer ontferm U, een roep om hulp voor de nood in de wereld) en wordt er een loflied gezongen. Herhaaldelijk klinkt in de kerkdienst de oproep: laten wij bidden. Het is een wezenlijk onderdeel van de dienst; het gebed is bij uitstek een manier om de nood dichtbij en ver weg en onze eigen rol daarin bij God te benoemen, onze zorgen te delen en om dank te zeggen.

Bijbellezing wordt vaak door een lector/lectrice gedaan. Dit is een vaste groep gemeenteleden die die volgens rooster aan een dienst meewerken. Daarnaast worden hiervoor in speciale diensten ook wel kinderen of jongeren gevraagd. Voor de Bijbellezing worden verschillende vertalingen gebruikt, al naar gelang wens en inzicht van de voorganger. In de overdenking die volgt zal de voorganger de gelezen teksten uitleggen, verbinden met de actualiteit, misschien iets van zichzelf er inleggen, te troosten of te bemoedigen. Naast het zingen en bidden is er de inzameling van de gaven tijdens 2 collectes. Wij staan iets af van ons bezit om ons geloof concreet te maken.

 

Het slotlied wordt staande gezongen en vervolgens klinken de woorden van de zegen. Zo worden wij op weg gestuurd, met de belofte dat wij zullen groeien en bloeien in zijn licht. Wij worden gezegend om voor anderen tot zegen te zijn.

Bij de uitgang van de kerkzaal staat de predikant om ieder die dat wil, te groeten. Ook is er een uitgangscollecte. De doelen van de collectes staan vermeld bij de kerkdienstinformatie op deze website en in de Klokgeluiden.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om koffie te drinken; tijd voor onderlinge ontmoeting en gesprek!

Voorgangers

Zij gaan u voor in de dienst

Ds. Rineke van den Berg

Remigiuskerk

Sinds juli 2021 ben ik dominee in de Protestantse Gemeente Hengelo (gld).
Samen met mijn man en drie kinderen woon ik ook in Hengelo, een veelzijdig dorp hebben we ontdekt!

 

Ik ben hiernaartoe gekomen om dorpsdominee te zijn. Dat betekent automatisch dat mijn blik naar buiten is gericht. Samen met andere gemeenteleden zoek ik de verbinding tussen kerk en het dorp. In Hengelo en de buurtschappen eromheen wonen allerlei mensen met verschillende leefstijlen, interesses en levensfases en toch vormen we samen één gemeenschap.

 

Het bijzondere van dominee zijn is dat je zonder voorwaarden van betekenis kunt zijn voor een ander. Een luisterend oor bieden bij verdriet, moeite en pijn, meedenken en samen praten over zingevingsvragen, bijdragen aan een uitvaart, een huwelijksdienst of een doop, meehelpen bij activiteiten voor en door het dorp, een gebed uitspreken of de dankbaarheid benoemen van de goede momenten die het leven geeft.

 

De kerkgemeenschap die huist in de Remigiuskerk en de Goede Herder Kapel in de Veldhoek wil graag geloof, hoop en liefde naar álle naasten uitdragen en ik wil daar van harte aan bijdragen. . Juist omdat ik geloof in Gods liefde die boven alles uitstijgt, ja ook boven de grenzen die wij als mensen elkaar opleggen. In de Bijbel staat een verhaal over een zoon die zijn vader de rug toekeerde maar na lange tijd weer thuis kwam. De vader onthaalde zijn zoon met open armen zonder voorwaarden vooraf te stellen! Dankbaar voor deze liefde die uit dit verhaal spreekt, probeer ik te leven als mens en als dominee.

Wil je graag kennis maken? Een gesprek? Of heb je een vraag?
Neem gerust contact op:

Komende diensten

in de remigiuskerk

April

10-04-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

14-04-2022

Heilig Avondmaal vierig

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

19:30 uur

15-04-2022

Goede Vrijdag

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

19:30 uur

16-04-2022

Stille zaterdag

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

21:00 uur

April/mei

17-04-2022

Pasen

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

24-04-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

01-05-2022

Ds. J. Mol

Remigiuskerk

10:00 uur

08-05-2022

Ds. G. Zemmelink

Remigiuskerk

10:00 uur

Mei

15-05-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

22-05-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

29-05-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

Juni

05-06-2022

Pinksteren

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

12-06-2022

Ds. W. Onderwaater

Remigiuskerk

10:00 uur

19-06-2022

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

26-06-2021

Ds. R. van den Berg

Remigiuskerk

10:00 uur

Diensten in de Bleijke

15-04-2022

Goede vrijdag

Ds. J. Mol

De Bleijke

10:00 uur

08-05-2022

Ds. R. Reiling

De Bleijke

10:00 uur

Goede Herder Kapel

23-01-2022

Ds. R. van den Berg

Goede Herder Kapel

10:15 uur

27-02-2022

Ds. W. Stam

Goede Herder Kapel

10:15 uur

27-03-2022

Ds. M. Leistra

Goede Herder Kapel

10:15 uur

17-04-2022

Pasen. Deze dienst zal later ook terug te kijken zijn op kerkdienstgemist.

Ds. W. Stam en ds. R. van den Berg.

Goede Herder Kapel

14:15 uur