Contact

Dominee

D.s. R. (Rineke) van den Berg

Kerkelijkbureau

Mimi Garrits

Postbus 4, 7255 ZG Hengelo Gld

Ouderenpastor

D.s. J. (Jacueline) van Dop - Kalisvaart

Kerkblad klokgeluiden

Karin Schuerink

Voor het doorgeven van een verhuizing, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden of geboorte:

Ledenadministratie

Marga Lubbers

College van kerkrentmeesters

Ton Knoef

College van diakenen

Hermien Fokkink

Kosters

Jan zeevalkink

Veilige kerk

Veilige Kerk Protestantse Gemeenten Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem

De Protestantse Gemeenten van Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem willen graag dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. Helaas is dat niet vanzelfsprekend, omdat de ervaring heeft geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen soms grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn seksueel ongewenst gedrag, pesten en onjuist beheer van geld en goederen.

 

Daarom hebben de kerkenraden het volgende gedragsprotocol vastgesteld:

 

1. Veilige omgeving
We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

 

2. Respect
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

 

3. Geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.

 

4. Persoonlijke integriteit
We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

 

5. Lichamelijke integriteit
We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.

 

6. Privacy
We respecteren de privacy van de ander.

 

7. Taalgebruik
Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen
ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

 

8. Financiële belangen
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.

 

9. Seksueel misbruik
We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

10. Een cultuur van openheid
We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken.
Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

*deze is ook te vinden op de websites van de gemeenten

Uitklappen

Vertrouwenspersoon

Om onze gemeenteleden te ondersteunen bij vragen rondom grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld door de kerkenraden van genoemde gemeenten. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig, bieden een luisterend oor, hebben zwijgplicht over alles wat hen wordt toevertrouwd en geven informatie over de stappen die gezet kunnen worden.

Zij zijn geen mediator, therapeut of probleemoplosser, doen niet aan waarheidsvinding en zijn nìet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

De vertrouwenspersoon/personen voor onze gemeente zijn: Mieke en Arnold Hebbink. Dit zijn hun contactgegevens:

Bezoekadres

Remigiuskerk

Kerkstraat 42

7255 CB Hengelo Gld