Samen kerk zijn

Onze Visie

Om richting te geven aan ons kerk-zijn hebben wij een Visie-te-kaart ontwikkeld.
De kaart is het resultaat van een serie gesprekken in de gemeente en kerkenraad over wat voor een gemeente wij willen zijn, nu en in de toekomst. Die visie hebben wij als volgt geformuleerd. Het verlangen van onze kerkgemeenschap is verwoord in drie kenmerken. Deze drie zijn richtinggevend op onze weg.

 

De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.
Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. Daarom spannen wij ons in om met kinderen en jongeren in contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken. De kerkgemeenschap komt op zondag samen rond Gods Woord. De vieringen kennen variatie in
traditionele liturgie en hedendaagse laagdrempelige vormen en elementen.

 

Deze drie pijlers houden ons “scherp” op de visie hoe, waartoe en waarom wij samen kerk-zijn. En deze pijlers zijn de basis van waaruit de kerkenraad haar besluiten neemt.

"De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.”

Wijk-indeling

Ouderlingen en bezoekwerk

Maandelijks komen de ouderlingen bijeen met de predikant in het ouderlingenberaad. Hier vindt afstemming plaats rondom bezoeken en pastorale wetenswaardigheden. Ook worden de kerkdienstenbesproken. Daarnaast is er aandacht voor het functioneren en het persoonlijk welbevinden van de ouderling(en). Iedere ouderling heeft in haar / zijn wijk bezoekmedewerkers. Deze medewerkers bezoeken mensen die 80 jaar en ouder zijn.

“Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. Daarom spannen wij ons in om met de kinderen en jongeren in contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken.”

Hiermee geven wij aan wat de essentie van het jeugdwerk is en van waaruit de activiteiten worden georganiseerd.

 

Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook voor de geloofsgemeenschap. Dat bleek
nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de “kerk van de toekomst”.
Dit was de aanleiding tot het volgen van de Essentietraining van JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk).

 

Hier is gewerkt vanuit de vraag: waarom doen we deze dingen. Wat is de essentie van het jeugd- en jongerenwerk? Het beantwoorden van deze vraag werkt bevrijdend. Er wordt niet meer gedacht vanuit activiteiten, maar vanuit kinderen en jongeren. De ontmoeting, het samen doen staat dan voorop.

Klokgeluiden

Ook het kerkblad “Klokgeluiden” en de website van de gemeente hebben een pastorale kant. Goede
herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikant moeten de drempel voor individuele vragen zo laag mogelijk maken.

 

De ouderlingen hebben, samen met de predikanten, een leidinggevende taak in het maken van beleid
inzake liturgie en eredienst, catechese, jeugd- en jongerenwerk en bezoekwerk en communicatie. Tevens
zijn zij actief betrokken bij situaties van geboorte, kerkelijk huwelijk, doop, geloofsbelijdenis en rouw in hun
wijk en / of anderen uit de gemeente. Ter voorbereiding op doop en belijdenis is één ouderling betrokken in
het gesprek met ouders of hen die zelf om de doop vragen en / of belijdenis doen.

 

De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, meestal met twee boeketten, wordt bezorgd bij zieken of
mensen met grote zorgen. Een ouderling coördineert voor deze taak. Gemeenteleden zijn hierbij actief
betrokken door mensen hiervoor aan te melden, door volgens een rooster vrijwillig één boeket te
bekostigen en door de boeketten na de dienst te bezorgen.