Kalender
Maand: Jaar:

januari 2018
02-01-2018
Schoef Maor An
03-01-2018
Cantorij
Diaconie
Kerkrentmeesters
04-01-2018
Repair Café
05-01-2018
Breicafé
08-01-2018
Cantorij
09-01-2018
Inloopochtend
10-01-2018
Ouderlingen
Lopend Vuur
11-01-2018
I&O Chagall
12-01-2018
Breicafé
15-01-2018
Cantorij
Raad van Kerken
16-01-2018
ZIN Café
Inloopochtend
17-01-2018
Moderamen
Vieren & Liturgie
18-01-2018
Repair Café
19-01-2018
Breicafé
21-01-2018
Oecumenische viering
22-01-2018
Cantorij
23-01-2018
Inloopochtend
24-01-2018
Kerkenraad
Lopend Vuur
25-01-2018
Huiscathechese
26-01-2018
Breicafé
27-01-2018
Concert
29-01-2018
Cantorij
30-01-2018
Inloopochtend
18 januari 2018
Repair Café
Dit is in de Smederij van Kerkstraat 15 van 15.00 tot 20.00 uur.

18-02-2019
 Cantorij

19-02-2019
 Inloopmorgen

20-02-2019
 Vieren & Liturgie
 Moderamen
 Gemeenteavond

21-02-2019
 Repair Café

22-02-2019
 Brei Café

23-02-2019

24-02-2019

25-02-2019
 Cantorij

26-02-2019
 Inloopmorgen

27-02-2019

28-02-2019

01-03-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-03-2019

03-03-201918-02-2019
 Cantorij

19-02-2019
 Inloopmorgen

20-02-2019
 Vieren & Liturgie
 Moderamen
 Gemeenteavond

21-02-2019
 Repair Café

22-02-2019
 Brei Café

23-02-2019

24-02-2019

25-02-2019
 Cantorij

26-02-2019
 Inloopmorgen

27-02-2019

28-02-2019

01-03-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-03-2019

03-03-201918-02-2019
 Cantorij

19-02-2019
 Inloopmorgen

20-02-2019
 Vieren & Liturgie
 Moderamen
 Gemeenteavond

21-02-2019
 Repair Café

22-02-2019
 Brei Café

23-02-2019

24-02-2019

25-02-2019
 Cantorij

26-02-2019
 Inloopmorgen

27-02-2019

28-02-2019

01-03-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-03-2019

03-03-201918-02-2019
 Cantorij

19-02-2019
 Inloopmorgen

20-02-2019
 Vieren & Liturgie
 Moderamen
 Gemeenteavond

21-02-2019
 Repair Café

22-02-2019
 Brei Café

23-02-2019

24-02-2019

25-02-2019
 Cantorij

26-02-2019
 Inloopmorgen

27-02-2019

28-02-2019

01-03-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-03-2019

03-03-201918-02-2019
 Cantorij

19-02-2019
 Inloopmorgen

20-02-2019
 Vieren & Liturgie
 Moderamen
 Gemeenteavond

21-02-2019
 Repair Café

22-02-2019
 Brei Café

23-02-2019

24-02-2019

25-02-2019
 Cantorij

26-02-2019
 Inloopmorgen

27-02-2019

28-02-2019

01-03-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

02-03-2019

03-03-2019


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap