Kalender
Maand: Jaar:

januari 2018
02-01-2018
Schoef Maor An
03-01-2018
Cantorij
Diaconie
Kerkrentmeesters
04-01-2018
Repair Café
05-01-2018
Breicafé
08-01-2018
Cantorij
09-01-2018
Inloopochtend
10-01-2018
Ouderlingen
Lopend Vuur
11-01-2018
I&O Chagall
12-01-2018
Breicafé
15-01-2018
Cantorij
Raad van Kerken
16-01-2018
ZIN Café
Inloopochtend
17-01-2018
Moderamen
Vieren & Liturgie
18-01-2018
Repair Café
19-01-2018
Breicafé
21-01-2018
Oecumenische viering
22-01-2018
Cantorij
23-01-2018
Inloopochtend
24-01-2018
Kerkenraad
Lopend Vuur
25-01-2018
Huiscathechese
26-01-2018
Breicafé
27-01-2018
Concert
29-01-2018
Cantorij
30-01-2018
Inloopochtend
24 januari 2018
Lopend Vuur
Deze bijeenkomst is in Ons Huis om 10.15 uur.

17-11-2018
 Naoberviering

18-11-2018

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst17-11-2018
 Naoberviering

18-11-2018

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst17-11-2018
 Naoberviering

18-11-2018

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst17-11-2018
 Naoberviering

18-11-2018

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst17-11-2018
 Naoberviering

18-11-2018

19-11-2018
 Cantorij

20-11-2018
 Inloopmorgen

21-11-2018
 Moderamen

22-11-2018

23-11-2018
 Brei Café
 Pop-up restaurant

24-11-2018
 Concert

25-11-2018

26-11-2018
 Cantorij

27-11-2018
 Inloopmorgen

28-11-2018
 Kerkenraad

29-11-2018

30-11-2018
 Brei Café
 Bijbel & Kunst


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap