Kalender
Maand: Jaar:

januari 2018
02-01-2018
Schoef Maor An
03-01-2018
Cantorij
Diaconie
Kerkrentmeesters
04-01-2018
Repair Café
05-01-2018
Breicafé
08-01-2018
Cantorij
09-01-2018
Inloopochtend
10-01-2018
Ouderlingen
Lopend Vuur
11-01-2018
I&O Chagall
12-01-2018
Breicafé
15-01-2018
Cantorij
Raad van Kerken
16-01-2018
ZIN Café
Inloopochtend
17-01-2018
Moderamen
Vieren & Liturgie
18-01-2018
Repair Café
19-01-2018
Breicafé
21-01-2018
Oecumenische viering
22-01-2018
Cantorij
23-01-2018
Inloopochtend
24-01-2018
Kerkenraad
Lopend Vuur
25-01-2018
Huiscathechese
26-01-2018
Breicafé
27-01-2018
Concert
29-01-2018
Cantorij
30-01-2018
Inloopochtend

28-05-2018

29-05-2018
 Inloopochtend

30-05-2018

31-05-2018

01-06-2018
 Breicafé

02-06-2018

03-06-2018

04-06-2018

05-06-2018
 Schoef Maor An
 Inloopochtend

06-06-2018
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

07-06-2018
 Repair Café

08-06-2018
 Breicafé

09-06-2018
 Samenloop voor Hoop

10-06-2018
 Samenloop voor Hoop28-05-2018

29-05-2018
 Inloopochtend

30-05-2018

31-05-2018

01-06-2018
 Breicafé

02-06-2018

03-06-2018

04-06-2018

05-06-2018
 Schoef Maor An
 Inloopochtend

06-06-2018
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

07-06-2018
 Repair Café

08-06-2018
 Breicafé

09-06-2018
 Samenloop voor Hoop

10-06-2018
 Samenloop voor Hoop28-05-2018

29-05-2018
 Inloopochtend

30-05-2018

31-05-2018

01-06-2018
 Breicafé

02-06-2018

03-06-2018

04-06-2018

05-06-2018
 Schoef Maor An
 Inloopochtend

06-06-2018
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

07-06-2018
 Repair Café

08-06-2018
 Breicafé

09-06-2018
 Samenloop voor Hoop

10-06-2018
 Samenloop voor Hoop28-05-2018

29-05-2018
 Inloopochtend

30-05-2018

31-05-2018

01-06-2018
 Breicafé

02-06-2018

03-06-2018

04-06-2018

05-06-2018
 Schoef Maor An
 Inloopochtend

06-06-2018
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

07-06-2018
 Repair Café

08-06-2018
 Breicafé

09-06-2018
 Samenloop voor Hoop

10-06-2018
 Samenloop voor Hoop28-05-2018

29-05-2018
 Inloopochtend

30-05-2018

31-05-2018

01-06-2018
 Breicafé

02-06-2018

03-06-2018

04-06-2018

05-06-2018
 Schoef Maor An
 Inloopochtend

06-06-2018
 Diaconie
 Kerkrentmeesters

07-06-2018
 Repair Café

08-06-2018
 Breicafé

09-06-2018
 Samenloop voor Hoop

10-06-2018
 Samenloop voor Hoop


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap